ระบบไฟ

ETW สายไฟ 7 สี,กระดูกงู,สายไฟซูซี่คอยล

LIT ไฟ

RPG ปลั๊กไฟ