เพลา

AXL เพลา

น๊อตล๊อคหัวเพลา AXP

หม้อลมเบรค BBS

BLN ผ้าเบรก

BSH ก้ามเบรก

DCV ฝากันฝุ่น

SAJ ขาปรับแกนเบรค

SEL ซีลอน

STD สตัด

WAS,WAC อะไหล่ในเพลา

HUC ฝาครอบดุม